Nova Strategija nacionalne bezbednosti (SNB) ukazuje na srozavanje demokratske civilne kontrole nad sistemom bezbednosti i dalje zarobljavanje države, kao i na državocentrični pristup bezbednosnim pretnjama. Strategijom se uvećava uloga predsednika Republike na uštrb Vlade i umanjuje kontrolna i nadzorna uloga Skupštine, nezavisnih državnih organa i pravosuđa nad sistemom nacionalne bezbednosti. Predsednik Srbije, koji po Ustavu (čl 112) komanduje vojskom, imenuje i razrešava oficire Vojske Srbije, na osnovu akta niže pravne snage (SNB) stiče vanustavno ovlašćenje da usmerava celokupnu bezbednosnu i odbrambenu politiku i sve aktere u sektoru bezbednosti, što je isključiva nadležnost Vlade. Savet za nacionalnu bezbednost ostao je izvan demokratske civilne kontrole. Ovim se težište političke moći premešta od vlade ka predsedniku što nije u skladu sa važećim Ustavom, zakonima i parlamentarnim sistemom demokratije.

Izvor: Bezbednost.org